Наукові публікації

  Головні наукові публікації

 1. Євтух П. Оцінки похибок джерел сигналів електроенергетичних
  систем за навантаженням / Євтух П., Бабюк С. // Вісник ТНТУ. — 2011. —
  Том 16. — № 4. — С.178-185. — (математичне моделювання. математика.
  фізика).
 2. Євтух П. Побудова моделей сенсорних мереж та їх оцінювання
  методами теорії графів / Євтух П., Карпінський В., Кінах Я. // Вісник ТНТУ.
  — 2010. — Том 15. — № 4. — С.146-154. — (математичне моделювання.
  математика. фізика).
 3. Математична модель вихідного каскаду електронного пускорегулювального апарата в коливальному режимі / Лупенко А., Мовчан Л., Натяга В., Сисак І. // Вісник ТДТУ. — 2010. — Том 15. — № 2. — С. 135-145. — (приладобудування та інформаційно-вимірювальні технології).

 4. Євтух П., Куземко Н., Бабюк С. Моделі похибок високовольтних вимірювальних трансформаторів напруги // Вісник ТДТУ. — 2009. — Том 14. — № 2. — С. 85-93. — (приладобудування та інформаційно-вимірювальні технології).

  http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/243/2/TSTUB_2009_v14_No2-P_Yevtoch_N_Kuzemko_S_Babiyk-High_voltage_measuring_transformers__85.pdf

  5. Євтух П. Автоматизована система диспетчерського керування електропостачанням районних електромереж / П. Євтух, Б. Оробчук, О. Рафалюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 615 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – С. 190-194. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/1580/1/33.pdf

  6. Євтух П. С. Моделювання візуалізаційного виявлення атак у сенсорній мережі моніторингу електротехнічних систем / П. С. Євтух, В. М. Карпінський // Електромех. і енергозберігаючі системи. - 2012. - Вип. 1. - С. 133-137.

  http://ees.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/27_133-137-%D0%84%D0%B2%D1%82%D1%83%D1%85-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf

  7. Євтух П.С. Структура алгоритмів автоматичної компенсації систематичних похибок масштабуючих вимірювальних перетворювачів / Євтух П.С., Куземко Н.А., Баб’юк С.М. // Вісник ТДТУ. — 2010. — Том 15. — № 1. — С. 163-170. — (приладобудування та інформаційно- вимірювальні технології).

  http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/463/2/TSTUB_2010_v15_No1-Yevtoch_P_Kuzemko_N_Babiyk_S-Scaling_measuring_converters__163.pdf

  8. Євтух П. С. Моделювання дефектності ізоляції емальпроводів під час виготовлення обмоткових елементів електричних апаратів / П. С. Євтух, О. О. Вакуленко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 677 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – С. 138–147. – Бібліографія: 5 назв.

  http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/7554/1/26.pdf

  9. Євтух П. С. Модель характеристики кутової похибки вимірювального трансформатора напруги та визначення її систематичної складової / П. С. Євтух, Н. А. Куземко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2004. – № 500 : Автоматика, вимірювання та керування. – C. 19–24. – Бібліографія: 3 назви.

  http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11374/1/03.pdf

  10. Євтух П. С. Дослідження інформативності методів випробовувань напругою ізоляції емальованих проводів / П. С. Євтух, О. О. Вакуленко. // Енергетика і автоматика. - 2013. - № 2.

  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eia_2013_2(16)__4.pdf

  11. Євтух П. Оцінка граничної точності високовольтних джерел струмових сигналів на базі моделі, побудованої за їх паспортними даними / Євтух П., Бабюк С., Кислиця Т. // Вісник ТНТУ. — 2012. — Том 66. — № 2. — С.214-223. — (математичне моделювання, математика. фізика).

  http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/2356/2/TNTUB_2012_v66_No2-Yevtukh_P_Babyuk_S_Kyslytsya_T-Estimation_of_the_limit_accuracy_of_the_current_signals__214.pdf

  12. Євтух П. Оцінювання точності обчислювальної процедури розрахунку параметрів теплового поля при обмеженій точності вхідних даних / Євтух П., Ткачук Р., Липницький В. // Вісник ТНТУ. — 2012. — Том 66. — № 2. — С.164-173. — (приладобудування та інформаційно-вимірювальнї технології).

  http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/2350/2/TNTUB_2012_v66_No2-Evtukh_P_Tkachuk_R_Lypnytskyy_V-Evaluation_of_the_accuracy_of_computational__164.pdf

  13. Лупенко, А.М. Дослідження форми напруг і струмів вихідного каскаду електронного баласту люмінесцентної лампи [Текст] / А.М. Лупенко, Л.Т. Мовчан, І.М. Сисак // Світлотехніка та електроенергетика. – №3. – 2011. – С. 20–25. http://eprints.kname.edu.ua/25002/1/20-25.pdf.

  Orobchuk, B., Sysak, I., Babiuk, S., Rajba, T., Karpinski, M., Klos-Witkowska, A., ... & Gancarczyk, J. (2017, September). Development of simulator automated dispatch control system for implementation in learning process. In Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS), 2017 9th IEEE International Conference on (Vol. 1, pp. 210-214). IEEE. http://ieeexplore.ieee.org/document/8095078/figures

 

Published on:   10.12.2017